METAL-CAST

Świętokrzyski Klaster Metalowy

METAL-CAST

Świętokrzyski Klaster Metalowy "METAL-CAST"

Powiązanie kooperacyjne powołane w 2012 roku, obecnie zrzesza 10 członków


Z inicjatywy ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w Starachowicach i Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Kielcach tworzy się „Świętokrzyski Klaster Metalowy METAL-CAST”, który nawiązuje i wyrasta z tradycji międzywojennych Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz zasobów majątkowych i ludzkich ukształtowanych historycznie na terenie Ziemi Świętokrzyskiej. Sygnatariuszami umowy są organizacja samorządu gospodarczego, jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 Nr 169, poz. 1049) podmioty działające na rzecz innowacyjności i przedsiębiorcy z województwa Świętokrzyskiego i Mazowieckiego.

Celem jaki stawiają sobie Sygnatariusze – założyciele „Świętokrzyskiego Klastra Metalowego METAL-CAST” jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw branży metalowo-odlewniczej, poprzez stworzenie platformy współpracy wzajemnej oraz współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, w efekcie czego nastąpi: ułatwienie transferu nowoczesnych technologii, podnoszenie wiedzy i umiejętności kadr oraz promowanie korzystnych form współpracy co przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej członków powiązania kooperacyjnego na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Cele Działania

Celem, jaki stawiają sobie Sygnatariusze niniejszej umowy, jest prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenie sieci powiązań oraz rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania oraz jego promocji i rozwoju branży

W odniesieniu do wyznaczonych celów podejmowane będą między innymi następujące działania strategiczne:

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy członków Klastra w zakresie nowoczesnych technologii.
  2. Wsparcie dla zarządzania procesem produkcyjnym poprzez specjalistyczne seminaria i doradztwo.
  3. Umacnianie pozycji rynkowej członków Klastra poprzez zamawianie specjalistycznych opracowań i ekspertyz.
  4. Prowadzenie badań nad nowoczesnymi technologiami.
  5. Promocja Klastra, członków Klastra oraz idei klasteringu.
  6. Realizacja inicjatyw członków Klastra.
  7. Inicjonowanie współpracy w obrębie branży metalowo-odlewniczej.